พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย (Exercise Behaviors in Thailand – EBT)
0
ร้อยละ
icon
* ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 67 คน จากประชากรทั้งประเทศ 66,000,000 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/2563 - 05/12/2565
รายละเอียด
จำนวน 0 - 25 %
จำนวน 26 - 50 %
จำนวน 51 - 75 %
จำนวน 76 - 100 %
ประชากรที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอระดับภูมิภาคทั้งหมด
ภาค จำนวน (คน)
ภาคเหนือ 2
ภาคกลาง 54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ภาคตะวันออก 0
ภาคใต้ 4
สถิติข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภูมิภาค
เพศ
อายุ (ปี)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
โรคประจำตัว
สถิติข้อมูลการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
ปกติออกกำลังกาย/เล่นกีฬาหรือไม่
ออกกำลังกายต่อเนื่องมานาน
ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาในการออกกำลังกาย
สถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกาย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมต่อเดือน ในการใช้จ่ายการออกกำลังกาย (เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ค่าสมัครกิจกรรมต่างๆ ค่าสมัครสมาชิก)
ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น