แผนที่แสดงความหนาแน่นของสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย
รายละเอียด
จำนวน 0 - 25 แห่ง
จำนวน 26 - 50 แห่ง
จำนวน 51 - 75 แห่ง
มากกว่า 75 แห่ง
จำนวนสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายทั้งหมด
ภาค ร้อยละ จำนวนสนามกีฬา (แห่ง)
* ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/2563 - 05/12/2565
ประเภทสนาม
ภาค ร้อยละ จำนวนสนามกีฬา (แห่ง)
* ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/2563 - 05/12/2565