ข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย
(กรณีนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้รับต่อเดือนจากผู้ปกครอง)
 
MA#343